Naprawienie szkody wyrządzonej dziecku poczętemu

Zdecydowana większość społeczeństwa ma świadomość, że w razie wypadku komunikacyjnego, popełnienia błędu medycznego w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego czy innego zdarzenia, powodującego szkodę w majątku lub krzywdę dorosłego poszkodowanego można żądać odpowiedniego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zdarzenie takie otwiera bowiem drogę do dochodzenia roszczeń od sprawcy mających na celu naprawienie szkody majątkowej jak i skompensowanie krzywdy niemajątkowej. Należy zastanowić się jednak jak kształtuje się sytuacja, gdy poszkodowanym w danym zdarzeniu jest dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone?

Czy dziecko poczęte ma prawo do naprawienia szkody?

W języku prawniczym dla określenia dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego przyjęto łacińską nazwę nasciturus. Posiada on tak zwaną warunkową zdolność prawną, co oznacza, że dziecko poczęte ale nienarodzone, któremu w okresie płodowym wyrządzono szkodę, może żądać naprawienia tej szkody pod warunkiem, że urodzi się żywe. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę, że żywe urodzenie stanowi warunek niezbędny dla możliwości dochodzenia przez dziecko poczęte naprawienia szkody, której doznało w okresie płodowym. W zależności od rodzaju doznanej szkody, dziecko może żądać odpowiednio zadośćuczynienia, odszkodowania, a także renty.

Naprawienie szkody w związku z uszkodzeniem ciała w okresie płodowym

Najczęstszym przypadkiem zdarzającym się w praktyce jest uszkodzenie ciała płodu w trakcie wypadku samochodowego. Dzięki zaawansowanej technologii diagnostycznej wykorzystywanej w medycynie jeszcze na etapie życia płodowego można określić obrażenia, jakich doznał płód. Należy jednak przypomnieć, że z roszczeniem do podmiotu odpowiedzialnego można wystąpić dopiero w przypadku żywego urodzenia. Oczywistym jest, że wysokość roszczenia będzie uzależniona przede wszystkim od rozmiaru doznanej szkody. W takich przypadkach należy jednak mieć szczególnie na uwadze ustalenie odpowiedzialności sprawcy na przyszłość. Czasami, pomimo zaawansowanej aparatury medycznej, trudno określić jest jednak, jakie szkoda będzie miała następstwa w przyszłości. Biorąc pod uwagę fakt, że dziecko doznało szkody jeszcze przed narodzeniem, nie można z całą pewnością określić skutków, jakie szkoda ta może mieć na dalszy rozwój dziecka. Na szkodę majątkową będą składały się przede wszystkim uzasadnione koszty leczenia, koszty rehabilitacji czy też renta z tytułu zwiększonych potrzeb.

Renta związana z utratą żywiciela

W przypadku kiedy w danym zdarzeniu życie traci osoba, która odpowiedzialna byłaby za utrzymanie dziecka poczętego, a jeszcze nienarodzonego, to dziecko takie może ponieść szkodę polegającą na uszczupleniu środków, jakie przeznaczane będą na jego utrzymanie. Prowadzi to do wniosku, że potrzeby tego dziecka w dalszym życiu nie zostaną zaspokojone w takiej wysokości, w jakiej byłyby zaspokojone, gdyby nie śmierć w wyniku tego zdarzenia. Tym samym, jako że dziecko już w okresie płodowym doznało szkody polegającej na znacznym pogorszeniu się jego sytuacji życiowej, po urodzeniu może domagać się przyznania z tego tytułu renty. Należy zwrócić uwagę, że gdyby nie utrata życia, to środki finansowe przeznaczane na utrzymanie dziecka byłyby wyższe. W związku  powyższym, w sytuacji poniesienia śmierci przez żywiciela należy rozważyć możliwość domagania się przyznania zarówno odszkodowania, jak i renty. Renta taka może zostać przyznana nawet do czasu, gdy dziecko osiągnie zdolność do samodzielnego utrzymania. Należy wskazać, że wysokość ewentualnego odszkodowania bądź renty uzależnione są także od okoliczności, które świadczą o pogorszeniu się sytuacji życiowej dziecka. Powyższe oznacza, że wysokość odpowiedniego odszkodowania oraz renty uzależniona jest od czynników, które winny zostać poddane analizie w odniesieniu do każdej ze spraw w sposób indywidualny. Kwestie jakie należy przeanalizować to m.in. możliwości zarobkowe zmarłego żywiciela, jego hipotetyczne dochody jakie mógłby osiągnąć w przyszłości, ect.

Naprawienie szkody wyrządzonej dziecku poczętemu – krok po kroku

  1. W pierwszej kolejności należy ustalić podmiot odpowiedzialny za naprawienie szkody wyrządzonej dziecku poczętemu.
  2. W dalszej kolejności należy wezwać do zapłaty podmiot odpowiedzialny określając rodzaj roszczenia, wysokość oraz sposób świadczenia. Jednocześnie wezwanie do zapłaty powinno szczegółowo opisywać zdarzenie oraz okoliczności, na których oparto wysokość roszczenia mającego na celu naprawienie szkody. Jednocześnie do takiego wezwania należy załączyć wszystkie dokumenty poświadczające tę szkodę oraz jej rozmiar.
  3. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń na etapie przedsądowym, wnieść pozew do sądu.

W razie pytań zarówno co do określenia wysokości szkody, jak i zastępstwa w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym zapraszamy do kontaktu. Do każdej ze spraw podchodzimy w sposób indywidualny.