Upadłość konsumencka a nieruchomość

Upadłość konsumencka a nieruchomość, co się dzieje z mieszkaniem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? To podstawowe pytanie, jakie zadają osoby, które planują ogłosić swoją upadłość. Sama niepewność co do przyszłej sytuacji po ogłoszeniu upadłości może spędzać sen z powiek. Zwłaszcza, jeżeli wnioskodawca posiada nieruchomość służącą do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jego i jego rodziny. Czy zatem upadłość konsumencka może doprowadzić do bezdomności osoby wnioskującej o ogłoszenie upadłości?

Czy nieruchomość wchodzi w skład masy upadłości?

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego wchodzi do masy upadłości, z której w postępowaniu upadłościowym zaspokajani będą wierzyciele. Osoba, która ogłosiła swoją upadłość jest zatem zobowiązana do wskazania i wydania syndykowi całego swojego majątku, w tym nieruchomości. Przekazanie nieruchomości nie następuje jednak z dniem ogłoszenia upadłości, a znacznie później, w toku właściwego postępowania upadłościowego. Osoba w stosunku do której rozpoczęła się procedura upadłościowa ma prawo do dalszego korzystania z takiej nieruchomości.

Czy nieruchomość nabyta do majątku wspólnego małżonków wchodzi także do masy upadłościowej?

Z dniem ogłoszenia upadłości z mocy prawa ustaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa, jednak majątek wspólny małżonków wchodzi w skład masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Więcej na temat skutków ogłoszenia upadłości jednego z małżonków znajdziesz tutaj. Prowadzi to wniosku, że nieruchomość nabyta w ramach ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej wchodzi w skład masy upadłości i nie można wydzielić części prawa własności przysługującej małżonkowi, który upadłości nie ogłosił. Małżonek upadłego może jednak zgłosić syndykowi swoją wierzytelność, która wynika z jego części prawa własności nieruchomości. Wierzytelność ta zgłaszana jest odpowiednio sędziemu-komisarzowi bądź syndykowi w zależności od trybu, w jakim toczy się postępowanie upadłościowe. Wierzytelność małżonka wynikająca z jego udziału we współwłasności, której przedmiotem jest nieruchomość zaspokajana jest w toku postępowania upadłościowego. Należy jednak wskazać, że stopień zaspokojenia wierzytelności małżonka, który upadłości nie ogłosił uzależniona jest od ilości środków finansowych, jakie wpłyną do masy upadłości w toku postępowania upadłościowego. Nie zawsze jednak będzie tak, że nieruchomość nabyta przez jednego małżonka, nawet w trakcie wspólności majątkowej, wejdzie w skład masy upadłości. Zależy to bowiem od czynności na podstawie której doszło do nabycia prawa własności.

Upadłość konsumencka a nieruchomość – kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

Chociaż nieruchomość osoby, która ogłosiła swoją upadłość wchodzi w skład masy upadłości, to jeżeli służyła ona zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, to ustawodawca przewiduje rozwiązanie, którego celem jest ochrona upadłego oraz osób pozostających na jego utrzymaniu przed bezdomnością. W sytuacji, gdy upadły zamieszkiwał w nieruchomości stanowiącej składnik masy upadłości, to może on ubiegać się o wydzielenie z sumy uzyskanej ze sprzedaży tej nieruchomości odpowiedniej kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Kwota ta będzie odpowiadała przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Należy jednak zaznaczyć, że już sposób sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości będzie miał wpływ na wydzielenie tej kwoty. Odpowiednio, w zależności od sposobu procedowania postępowania upadłościowego, sędzia-komisarz bądź sąd upadłościowy, określając tę kwotę weźmie pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, a także przedłożoną przez syndyka opinię. Oznacza to, że co do zasady upadły otrzyma środki finansowe na wynajem nieruchomości od 12 do 24 miesięcy.

Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest korzystne?

Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji życiowej i majątkowej osoby, która planuje ogłosić swoją upadłość. Należy wskazać, że w przypadku niewykonania znacznych zobowiązań istnieje duża szansa na utratę nieruchomości w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym. Rozwiązanie to jest niekorzystne, albowiem wiąże się ze znacznymi kosztami takiego postępowania, którymi obciążany jest dłużnik. Co więcej, w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości nie dochodzi do wydzielenia jakiejkolwiek kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Tym samym odpowiedzi na pytanie, czy ogłoszenie upadłości jest korzystne należy odpowiadać z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danej sprawy i nie ma możliwości udzielenia blankietowej odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu.