Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

 

Pojęcie pojazdu mechanicznego

Za pojazd mechaniczny zgodnie z definicją ustawową uznaje się pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepkę określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ponadto pojazd mechaniczny stanowi pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza pojazdu mechanicznego

Zgodnie z przepisami prawa, posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Za posiadacza należy uznać osobę, która faktycznie włada pojazdem mechanicznym. Co istotne, zgodnie z przepisami prawa możemy mówić zarówno o posiadaczu samoistnym, jak i posiadaczu zależnym. Za posiadacza samoistnego uważa się osobę, która włada pojazdem w zakresie odpowiadającym prawu własności. Posiadaczem zależnym natomiast jest osoba, która włada pojazdem w zakresie, który odpowiada ograniczonemu prawu rzeczowemu. Przykłady zależnego posiadania to m.in. leasing, najem. Okoliczność oddania pojazdu w dzierżenie nie powoduje utraty władania po stronie posiadacza pojazdu.

Jeżeli pojazd mechaniczny znajduje się w posiadaniu kilku podmiotów (np. w posiadaniu samoistnym, jak i zależnym ponieważ jest przedmiotem najmu), wówczas zawarcie umowy ubezpieczenia przez jednego z posiadaczy, zwalnia z tego obowiązku drugą osobę.

Moment, w którym należy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Moment, w którym należy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechaniczny został szczegółowo opisany w ustawie. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. W zakresie pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu, powinno dojść do zawarcia umowy ubezpieczenia OC przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu. Umowa dotycząca pojazdów mechanicznych, które nie zostały zarejestrowane, również powinna zostać zawarta przed wprowadzeniem pojazdów do ruchu.

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy.
W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest zawarcie ubezpieczenia krótkoterminowego. Do zawarcia takiej umowy może dojść na przykład wtedy, kiedy pojazd mechaniczny jest pojazdem testowym, pojazdem historycznym bądź zarejestrowanym czasowo. W odniesieniu do pojazdów historycznych, krótkoterminowa umowa ubezpieczenia OC może zostać zawarta na czas nie krótszy niż 30 dni. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych czasowo, zawiera się na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie w sytuacji, jeżeli posiadacz pojazdu lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Co istotne, za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego, bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego, a także zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Za kluczowe należy uznać to, że ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Odpowiedzialność ubezpieczeniowa ubezpieczyciela jest ograniczona sumą gwarancyjną. Zgodnie z przepisami w przypadku szkody na osobie suma ta wynosi 5210000 euro, natomiast odnośnie szkód majątkowych limit odpowiedzialności został ustalony na kwotę 1050000 euro.

Jeżeli posiadacie Państwo pytania bądź wątpliwości, oczywiście zapraszamy do kontaktu.