Oferta

Usługi, które oferujemy

Image

Oddłużanie

Oddłużanie jest procesem, który zmierza do wykonania zaciągniętych wcześniej zobowiązań bądź sądowego umorzenia długów lub ich części, w związku z wadami prawnymi umowy. Proces ten przeznaczony jest dla osób, których sytuacja finansowa wskazuje, że możliwe jest wykonanie zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Postępowanie oddłużeniowe jest znacznie szybsze oraz skuteczniejsze przy udziale profesjonalisty, który doradza w toku całego postępowania oddłużeniowego, a także reprezentuje dłużnika w toku tego postępowania zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Proces oddłużania prowadzony przy udziale profesjonalnego podmiotu prowadzi również do ograniczenia kosztów obsługi zadłużenia. 

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem prowadzonym na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Jego podstawę stanowi ustalenie, że dana osoba fizyczna utraciła zdolność do wykonania zaciągniętych zobowiązań. Postępowanie jest prowadzone przed Sądem właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej. Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona także w stosunku do osoby fizycznej, która w przeszłości prowadziła działalność gospodarczą, nawet w przypadku, gdy zobowiązania zostały zaciągnięte w ramach prowadzenia tej działalności. Uwzględnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej otwiera drogę do właściwego postępowania upadłościowego. Celem właściwego postępowania upadłościowego jest wykonanie zobowiązań oraz umorzenie zobowiązań konsumenta, jakie nie zostaną wykonane w toku postępowania upadłościowego. Należy zaznaczyć, że już samo ogłoszenie upadłości, a tym samym uwzględnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenta daje korzyści

Zawieszenie postępowań sądowych i egzekucyjnych

Z momentem wydania przez Sąd postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika postępowania sądowe oraz egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa

Koniec telefonów od firm windykacyjnych

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wierzyciele kontaktują się z wyznaczonym przez Sąd syndykiem

Umorzenie długów

Nadrzędnym celem postepowania upadłościowego jest umorzenie w końcowym jego etapie zobowiązań, które nie zostały wykonane w toku prowadzonego postępowania upadłościowego.

Image
Image

Upadłość przedsiębiorcy

Upadłość przedsiębiorcy, to sposób na uregulowanie sytuacji w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo nie jest w stanie udźwignąć zaciągniętych zobowiązań, w tym także publicznoprawnych. Zatory płatnicze, a także zajęcia egzekucyjne i w konsekwencji stan niewypłacalności, to problem wielu przedsiębiorstw.

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy we właściwym czasie pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji, zwłaszcza dla organów reprezentujących dany podmiot, związanych z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od momentu wystąpienia stanu niewypłacalności.

Sprawy frankowe

Sprawy frankowe są jednym z najczęściej spotykanych sporów prowadzonych obecnie pomiędzy kredytobiorcami a bankami. W ramach świadczonych usług gwarantujemy bezpłatną analizę prawną umowy kredytu zarówno denominowanego jak i indeksowanego do franka szwajcarskiego. Prowadzimy sprawy frankowe zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym, w którym można dochodzić stwierdzenia nieważności umowy kredytu bądź uzyskanie nadpłaty w wyniku ustalenia abuzywności postanowień w umowy kredytu. W zależności od sytuacji zarówno faktycznej jak i prawnej indywidualnie z klientami obieramy ścieżkę, która daje najwyższą szansę na wygraną w sporze z bankiem.

Image
Image

Odszkodowania

Zostałeś osoba poszkodowaną w wyniku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, a mimo to Towarzystwo Ubezpieczeń wydało decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania bądź przyznało odszkodowanie, ale w zaniżonej wysokości? Zajmujemy się między innymi sprawami dotyczącymi takich roszczeń jak:

- Odszkodowanie za szkody osobowe
- Odszkodowanie za wypadki śmiertelne
- Odszkodowanie za szkody majątkowe

- Odszkodowanie za błąd medyczny
- Odszkodowanie z ubezpieczenia GAP
- Odszkodowanie z ubezpieczenia na życie

W oparciu o nasze bogate doświadczenie prowadzimy sprawy odszkodowawcze zarówno na etapie postępowań likwidacyjnych, jak i sądowym.

Zalecając nam swoją sprawę gwarantujemy Tobie bezpłatną analizę Twojej sprawy, w wyniku której określimy realną wysokość odszkodowania, jaką możesz uzyskać.

Skontaktuj się z nami, opisz nam naszą sprawę. Warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia fachowców