Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest to orzeczenie wydawane w specyficznym rodzaju postępowania sądowego. Elektroniczne postępowanie upominawcze może toczyć się jedynie przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie. W postępowaniu tym powód może dochodzić wyłączenie roszczeń pieniężnych, których termin wymagalności nastąpił nie dalej niż na trzy lata od dnia wniesienia pozwu.

 

Wniesienie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Wniesienie pozwu jest fakultatywne i może odbyć się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Powód, czyli strona, która wytacza powództwo w pozwie poza zwykłymi wymogami formalnymi przewidzianych dla pozwu, zobowiązany jest do wskazania dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Co istotnie, powód nie załącza tych dowodów do pozwu. Oznacza to, że sąd lub referendarz sądowy opiera się wyłącznie na treści pozwu. Gdy Sąd nie znajdzie podstaw do wydania nakazu zapłaty, wówczas umarza postępowanie. W sytuacji jednak gdy sąd lub referendarz sądowy uzna powództwo za uzasadnione, na podstawie treści pozwu wyda nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w którym to nakaże pozwanemu zapłatę określonej sumy na rzecz powoda oraz innych ewentualnych kwot, takich jak koszty procesu, czy odsetki.

 

Co może zrobić pozwany, który otrzymał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Wydanie przez sąd nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje, że sąd doręcza pozwanemu nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu oraz pouczeniem o przysługującym środku zaskarżenia. Moment doręczenia nakazu zapłaty wraz z pozwem jest kluczowy, albowiem od momentu odbioru przesyłki sądowej dla pozwanego rozpoczyna bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia. Odpowiednim środkiem zaskarżenia w omawianym przypadku jest sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Sprzeciw ten należy wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu. Niewniesienie środka zaskarżenia w tym terminie będzie powodowało prawomocność nakazu zapłaty i możliwość jego wyegzekwowania w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym.

 

W jaki sposób wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Powód wnosząc pozew ma obowiązek wniesienia go za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Taki obowiązek jednak nie ciąży na pozwanym. Oznacza to, że pozwany może wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym zarówno za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jak i tradycyjnej poczty. Co jest jednak istotne, dokonany wybór na początku postępowania, co od sposobu wnoszenia pism będzie dla pozwanego wiążący w całym tym postępowaniu. Oznacza to, że wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie obligowało go do kontaktu sądem oraz wnoszenia pisma za pośrednictwem tego systemu.

 

Co w sytuacji skutecznego wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Jeżeli pozwany wniesie w sposób skuteczny, tj. w odpowiednim, 14 dniowym terminie oraz z zachowaniem wymogów formalnych sprzeciw od nakazu zapłaty, to skutkuje to z mocy prawa utratą mocy przez nakaz zapłaty, a postępowanie ulega umorzeniu w zaskarżonej części. Z momentem umorzenia rozpoczyna się trzymiesięczny termin dla powoda, w którym to może wnieść pozew do właściwego sądu z zachowaniem skutków prawnych, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 

Nakaz zapłaty wydawany jest przez sąd wyłącznie na podstawie twierdzeń powoda, tym samym, w sytuacji kiedy pozwany kwestionuje wysokość bądź zasadność roszczenia objętego treścią pozwu należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, abym mieć możliwość podniesienia stosownych zarzutów w dalszym etapie postępowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, bądź konieczności przeprowadzenia analizy pod kątem zasadności roszczenia objętego treścią pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zachęcamy do kontaktu z pracownikami kancelarii.